10. júna 2015

Zníženie administratívnej záťaže pri zakladaní spoločností

S účinnosťou od 01.01.2016 sa z § 60 Obchodného zákonníka, upravujúceho správu vkladu pred vznikom spoločnosti, vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého

  • sa peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke, a ktorý
  • upravuje i nakladanie s takými prostriedkami na účte.

Výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí sa už teda nebude prikladať k návrhu na zápis do obchodného registra. Ide o zníženie administratívnej záťaže pri zakladaní spoločností.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie alebo iných otázok sa na nás neváhajte obrátiť.