19. júla 2016

Elektronická schránka

Dňa 1. novembra 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej ako „Zákon“).

Zákon vymedzuje základy elektronizácie verejnej správy a zavádza elektronizáciu služieb. Jeho cieľom je dosiahnuť úplnú elektronizáciu výkonu verejnej moci a to takým spôsobom, aby nebol potrebný osobný alebo listinný kontakt. Zákon umožňuje, aby každé úradné podanie (oznámenie, rozhodnutie, návrh), ale aj napríklad úhrada poplatkov bola vykonávané výlučne elektronicky. Za týmto účelom bude mať každá právnická osoba, jej organizačná zložka, každá fyzická osoba, aj fyzická osoba – podnikateľ zriadenú vlastnú elektronickú schránku, z ktorej budú môcť odosielať úradné dokumenty a tieto im budú do elektronickej schránky, v prípade jej aktivácie, aj doručované. Ide o najzásadnejšiu zmenu, ktorú Zákon prináša.

Aktivácia a deaktivácia schránok

Dňa 1.8.2016 budú právnickým osobám (teda nie fyzickým osobám – a to ani fyzickým osobám nepodnikateľom ani fyzickým osobám –  živnostníkom) automaticky aktivované elektronické schránky, kam im budú orgány verejnej správy oprávnené posielať úradné listiny. Aktivácia prebehne bezplatne a právnická osoba nebude musieť urobiť žiadny úkon smerujúci k jej aktivácii.

Upozorňujeme, že Zákon nerobí rozdiel medzi právnickými osobami, ani neposkytuje nijaké výnimky, čiže každá entita, ktorá je podľa slovenského právneho poriadku právnickou osobou, bude mať zriadenú a automaticky aktivovanú elektronickú schránku.

Ku dňu publikovania tohto textu Úrad vlády Slovenskej republiky, ako správca modulu elektronických schránok, zverejnil správu, že aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby bude prebiehať postupne v dvoch fázach a to tak, že ak sa právnická osoba prihlási po 1.8.2016 do svojej elektronickej schránky, bude sa toto prihlásenie považovať za jej aktiváciu, t.j. od tohto dňa budú môcť byť úradné dokumenty zasielané do tejto elektronickej schránky. Ak sa právnická osoba neprihlási sama do svojej elektronickej schránky, táto jej bude automaticky, bez potreby ďalších krokov, aktivovaná dňa 1.1.2017. V zásade ide o posunutie termínu aktivácie elektronických schránok. Je však potrebné zdôrazniť, že toto odloženie aktivácie elektronických schránok vyplýva iba z oznámenia Úradu vlády Slovenskej republiky zverejneného na jej webovom sídle a ku dňu publikovania tohto textu nemá oporu v právnej úprave.

Na rozdiel od právnických osôb a organizačných zložiek právnických osôb, ktorým bude elektronická schránka aktivovaná automaticky, je na aktiváciu elektronických schránok fyzických osôb (tak  fyzických osôb – nepodnikateľov, ako aj fyzických osôb – podnikateľov) potrebná ich žiadosť o aktiváciu. Správca elektronických schránok aktivuje túto schránku ku dňu uvedenému v žiadosti o aktiváciu.

Fyzické osoby si budú môcť elektronickú schránku po jej aktivácii aj deaktivovať a to na základe žiadosti. Právnické osoby nebudú mať možnosť si deaktivovať elektronickú schránku.

Prihlásenie sa do schránky    

Majiteľ elektronickej schránky, resp. oprávnená osoba, sa do elektronickej schránky prihlasuje prostredníctvom kombinácie identifikátora a autentifikátora. Identifikátorom fyzickej osoby je meno, priezvisko a rodné číslo a právnickej osoby IČO. Autentifikátorom fyzickej osoby je občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód, ktorý použije fyzická osoba oprávnená na prihlásenie sa do schránky. Na prihlásenie sa do schránky právnických osôb je oprávnený štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorý použije svoj vlastný občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Okrem uvedených údajov bude musieť mať prihlasovateľ k dispozícii aj tzv. čítačku občianskeho preukazu.

            Podľa Zákona bude každej osobe zriadených toľko elektronických schránok, koľko právnych postavení má. To znamená, že napríklad exekútor bude mať zriadené 3 elektronické schránky, prvú ako fyzická osoba, druhú ako orgán verejnej moci a tretiu ako podnikateľ. Člen predstavenstva akciovej spoločnosti bude mať minimálne dve schránky, jednu ako fyzická osoba a druhú z titulu, že je člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej je elektronická schránka zriaďovaná. Pokiaľ bude tá istá osoba štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu v 10 právnických osobách, okrem elektronickej schránky ako fyzická osoba bude mať 10 ďalších schránok, otvorených pre každú z 10 právnických osôb.

Doručovanie

Doručenie dokumentu do elektronickej schránky bude mať rovnaké právne následky ako jeho doručenie klasickým spôsobom v listinnej podobe.

V prípade, že ide o dokumenty, ktoré sa doručujú do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie elektronickej úradnej správy formou elektronickej doručenky; potvrdenie doručenia je podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej úradnej správy prijímateľovi v jeho elektronickej schránke. Potvrdenie prijatia takéhoto podania sa vykoná prostredníctvom funkcie na to určenej v elektronickej schránke a okamih potvrdenia sa bude považovať za okamih doručenia. Ak prijímateľ nepotvrdí prebratie zásielky do vlastných rúk, táto môže byť považovaná za doručenú aj márnym uplynutím lehoty na jej prevzatie.

Zásielky, ktoré sa nedoručujú do vlastných rúk, sa považujú za doručené nasledujúci deň po dni ich uloženia v elektronickej schránke.

Udelenie oprávnenia na prístup do schránky

            Fyzická ako aj právnická osoba bude môcť udeliť oprávnenie inej osobe na disponovanie s jej elektronickou schránkou, t.j. najmä na prístup do doručenej pošty ako aj na odosielanie pošty. Možnosť udeliť oprávnenie fyzickej osobe, ktorá ma slovenský občiansky preukaz s elektronickým čipom, je v zásade jediná možnosť, ako sa prihlásiť do elektronickej schránky pre právnické osoby, ktorej štatutári nie sú slovenskí občania a nemajú slovenský občiansky preukaz. Udeliť takéto oprávnenie bude možné aj v listinnej podobe s úradne overeným podpisom.

Elektronický výkon moci orgánmi verejnej moci

            V prípade, že to orgánom verejnej moci neumožňujú technické dôvody, sú tieto povinné postupovať podľa Zákona najneskôr tri roky po dni nadobudnutia jeho účinnosti, t.j. najneskôr od 1. novembra 2016. Od tohto dňa najneskôr bude možné elektronické zásielky prijímať a odosielať orgánom verejnej moci. Úrad vlády Slovenskej republiky bude zverejňovať na svojom ústrednom portáli zoznam adries elektronických schránok orgánov verejnej moci.