27. apríla 2018

Nová povinnosť právnických osôb zaregistrovať konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, novelizoval aj zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri. S účinnosťou od 1.11.2018 budú všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri , ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na ktorého sa vzťahujú požiadavky na uverejňovanie informácií podľa osobitných predpisov, povinné zaregistrovať v obchodnom registri identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti, ako aj údaj, na základe ktorého sa považuje osoba za konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť musí byť splnená do 31.12.2019.