27. apríla 2018

Nové mzdové zvýhodnenia za prácu cez víkend, cez sviatok a za nočnú prácu

Novela Zákonníka práce, uskutočnená zákonom č. 63/2018 Z.z. , prijatým dňa 14. februára 2018. Hlavným zámerom novely zákona je zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu (nové ustanovenie § 122a), v nedeľu (nové ustanovenie § 122b) a zvýšenie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu (zmena ustanovenia § 123) a za prácu vo sviatok (zmena ustanovenia §122). Čo sa týka práce v sobotu a v nedeľu, zamestnancovi patrí
• za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu. Ak si povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia (v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve), najmenej však 45 %.
• za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu. Ak si povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia (v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve), najmenej však 90 %.

Zamestnávateľ a vedúci zamestnanec môžu v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu a v nedeľu (v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí vyššie uvedené mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu).

Ako je uvedené vyššie, novela zákona taktiež zvyšuje mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (v súčasnosti zvýhodnenie predstavuje najmenej 20 % minimálnej mzdy za každú hodinu nočnej práce) – zamestnanec bude mať nárok na
• mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za každú hodinu nočnej práce.
• mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za každú hodinu nočnej práce, za predpokladu že ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca a nejde o výkon rizikovej práce, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia (v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve), najmenej však vo výške 35 %. Zamestnávateľ a vedúci zamestnanec môžu v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu (v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí vyššie uvedené mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu).

V súlade s vyššie uvedeným, novelou zákona dochádza aj k zvýšeniu mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok. Za prácu vo sviatok patrí v súčasnosti zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku ; novelou zákona sa zvyšuje na najmenej 100%.

Spomínané pravidlá poskytovania mzdového zvýhodnenia sa vzťahujú aj na zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a v prípade výkonu práce vo sviatok patrí takému zamestnancovi za každú hodinu dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

Novela zákona taktiež obsahuje prechodné ustanovenie, týkajúce sa mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a za prácu v sobotu a v nedeľu – od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je suma vyššie uvedeného mzdového zvýhodnenia
• najmenej 25%, pokiaľ ide o prácu v sobotu; dohodnutá nižšia suma nesmie byť nižšia ako 20%;
• najmenej 50%, pokiaľ ide o prácu v nedeľu; dohodnutá nižšia suma nesmie byť nižšia ako 40%;
• najmenej 30% (a 35 %v prípade zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu) pokiaľ ide o nočnú prácu; dohodnutá nižšia suma nesmie byť nižšia ako 25%.

Ďalšie zmeny Zákonníka práce zahŕňajú napr.
• Základná zložka mzdy dohodnutá zamestnávateľom a zamestnancom v pracovnej zmluve nesmie byť v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil zamestnávateľ v ponuke zamestnania. Predmetná novela sa dotýka aj zákona o službách zamestnanosti a zavádza novú povinnosť zamestnávateľov – pri zverejňovaní ponuky zamestnania je zamestnávateľ povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.
• Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zamestnávateľa so sídlom mimo iného členského štátu Európskej únie počas ich dočasného výkonu práce pri poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky sa primerane vzťahujú niektoré ustanovenia slovenských právnych predpisov (napr. o minimálnej mzde, pracovnej dobe, dĺžke dovolenky, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podmienkach práce žien, mladistvých, atď.).

Novela zákona nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2018.