27. apríla 2018

Novela zákona o službách zamestnanosti o zamestnávaní zamestnancov z tretích krajín

Zákon č. 64/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti má okrem iného za cieľ zjednodušiť proces zamestnávania zamestnancov z tretích krajín, teda z krajín mimo EÚ. Zdá sa však, že procedúra k zamestnaniu zamestnancov z tretích krajín zostáva takmer nezmenená (prechodný pobyt na Slovensku za účelom zamestnania , pracovná zmluva alebo prísľub zamestnania, doklady o vzdelaní a pod.).

Benefit pre slovenského zamestnávateľa je zrušenie povinnosti nahlasovania voľných pracovných miest, ak ide o zamestnania s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5% za uplynulý kalendárny rok.

Novela určila, že slovenský zamestnávateľ môže zamestnať zamestnacov z tretích krajín maximálne v rozsahu 30% z celkového počtu svojich zamestnancov. Do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Novou podmienkou na udelenie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta je, že slovenský zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie.

Podľa novely je zamestnávateľ povinný uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej zložky mzdy.

Novela nadobudne účinnosť 1.5.2018.