13. marca 2018

Implementácia GDPR v praxi

Dňa 25.5.2018 nadobudne účinnosť Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, odtiaľ skratka „GDPR“), ktoré zjednocuje pravidlá ochrany osobných údajov v celej Európskej únii. K tomuto dátumu už musí mať každý prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ zosúladené svoje postupy pri spracúvaní osobných údajov s GDPR. Pokuty za porušenie GDPR sú veľmi vysoké – až do výšky 20 mil. EUR alebo 4% celkového svetového ročného obratu. GDPR sa týka každej spoločnosti, podnikateľa a…

Čítať ďalej...

13. marca 2018

Nové obmedzenia pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti

Posledná novela Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z.z. prináša viaceré nové povinnosti a obmedzenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti. Cieľom týchto ustanovení (účinných od 1.1.2018) je zlepšenie ochrany práv veriteľov a spoločníkov spoločností zúčastnených na zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Novela stanovuje všeobecné podmienky, ktoré musí spoločnosť spĺňať, aby sa mohla zúčastniť zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia. Takáto spoločnosť by mala byť v dobrej kondícii, aby sa zabezpečil hospodársky cieľ transakcie, a to prechod imania a následné…

Čítať ďalej...

4. januára 2018

Ústavný súd SR: Zamestnávateľ môže udeliť plnú moc aj inej osobe ako svojmu zamestnancovi

Zamestnávateľ môže udeliť plnú moc aj inej osobe ako svojmu zamestnancovi – v zmysle nálezu Ústavného súdu SR z 31. augusta 2017, sp. zn. I. ÚS 155/2017, ustanovenie § 9 Zákonníka práce nepredstavuje komplexnú právnu úpravu upravujúcu konanie za zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže udeliť plnú moc aj inej osobe ako svojmu zamestnancovi. V zmysle odôvodnenia nálezu ústavného súdu poverenie podľa § 9 Zákonníka práce sa viaže iba na osobu zamestnanca zamestnávateľa,…

Čítať ďalej...

19. júla 2016

Elektronická schránka

Dňa 1. novembra 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej ako „Zákon“). Zákon vymedzuje základy elektronizácie verejnej správy a zavádza elektronizáciu služieb. Jeho cieľom je dosiahnuť úplnú elektronizáciu výkonu verejnej moci a to takým spôsobom, aby nebol potrebný osobný alebo listinný kontakt. Zákon umožňuje, aby každé úradné podanie (oznámenie, rozhodnutie, návrh), ale aj…

Čítať ďalej...

8. júla 2016

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“). Zákon upravuje trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb, druhy trestov a osobitosti procesu ukladania trestov právnickým osobám. Trestnoprávnu zodpovednosť budú niesť všetky právnické osoby bez ohľadu na ich právnu formu alebo sféru, v ktorej pôsobia, ak Zákon nestanoví inak. Zákon takisto mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení…

Čítať ďalej...

10. júna 2016

Vysielanie zamestnanca

Dňa 18.6.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Zákon okrem zavedenia nových povinností pre zamestnávateľov mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce („ZP“). Zákon transponoval Smernicu č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Povinnosť jej transpozície majú všetky členské štáty, preto pravidlá právnej úpravy ohľadne danej problematiky…

Čítať ďalej...

10. júna 2015

Zníženie administratívnej záťaže pri zakladaní spoločností

S účinnosťou od 01.01.2016 sa z § 60 Obchodného zákonníka, upravujúceho správu vkladu pred vznikom spoločnosti, vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke, a ktorý upravuje i nakladanie s takými prostriedkami na účte. Výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí sa už teda nebude prikladať k návrhu na zápis do obchodného registra. Ide…

Čítať ďalej...

10. júna 2015

Zrušenie regulácie transakcií s konfliktom záujmov v spoločnosti s ručením obmedzeným s účinnosťou od 01.01.2016

V zmysle § 59a Obchodného zákonníka, ak spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10% hodnoty základného imania, musí byť hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom. Tento § zakotvuje aj ďalšie obmedzenia či povinnosti v prípade zmlúv s tzv. konfliktom záujmov (napr. účinnosť zmluvy viazaná na uloženie v zbierke listín spolu so znaleckým posudkom atď.). Pokiaľ sa ustanovenia § 59a v súčasnosti vzťahujú tak na…

Čítať ďalej...

10. júna 2015

Od januára 2016 sa zavádza tzv. register diskvalifikácií/vylúčení

S účinnosťou od 01.01.2016 sa zavádza tzv. register diskvalifikácií. V zmysle nového § 13a Obchodného zákonníka bude môcť súd rozhodnutím určiť, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie o vylúčení„), fyzická osoba nebude môcť vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve (ďalej len „vylúčený zástupca„). To platí rovnako aj pre…

Čítať ďalej...

10. júna 2015

Spoločnosť v kríze (nové §§ 67a až § 67i Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.01.2016)

Od 01.01.2016 bude možné hovoriť o spoločnosti v kríze, ak je spoločnosť v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100. Tento pomer sa však prvýkrát použije až v roku 2018; dovtedy tento pomer v roku 2016 je 4 ku 100, a v roku 2017 je 6 ku 100. Spoločnosťou v kríze podľa bude môcť byť len spoločnosť s ručením…

Čítať ďalej...