Súťažné právo

Oblasť súťažného práva zahŕňa poradenstvo a zastupovanie klientov pri oznamovaní koncentrácií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v prípade nadobudnutia podnikov či spoločností alebo založenia spoločného podniku, ako aj zastupovanie klientov v iných konaniach, napríklad v konaní o možných dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž či zneužívaní dominantného postavenia podnikateľom. Zatiaľ čo pred rokom 2004 tvorilo prevažnú časť našej agendy v tejto oblasti práve oznamovanie koncentrácií, po roku 2004 sa váha kloní viac na stranu ostatných konaní. Poskytujeme poradenstvo klientom pri posudzovaní ich aktivít ako možných dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž alebo zneužívania dominantného postavenia a zastupujeme klientov v konaniach týkajúcich sa tejto problematiky, vrátane zastupovania klientov, ktorí žiadajú o imunitu v rámci leniency programme (program zhovievavosti. Radíme klientom tiež pri zohľadnení súťažných aspektov v ich distribučných schémach a rámcových zmluvách. V neposlednom rade asistujeme pri príprave a realizácii pravidiel na dodržiavanie súťažného práva a organizujeme školenia a semináre pre našich klientov a ich manažérov.

Referencie