Obchodné spoločnosti

Najvýznamnejšie alebo najaktuálnejšie prípady, v ktorých kancelária zastupovala svojich klientov, zahŕňajú:

 • poradenstvo a príprava rozsiahlej zmluvnej dokumentácie (22 dokumentov) medzi spoločníkmi spoločnosti, ktorou usporiadali vzájomné sporné nároky a nastavili nove vnútorné vzťahy v spoločnosti a vzťahy medzi nimi
 • poradenstvo pri zlúčení dvoch spoločností, ktoré vyžadovalo tri samostatné korporátne operácie – na účely plánovaného zlúčenia bolo potrebné zmeniť právnu formu jednej z nich z a.s. na s.r.o. Tomu predchádzalo rozdelenie obchodného podielu v druhej spoločnosti a prevod časti obchodného podielu na nového spoločníka, aby sa predišlo reťazeniu spoločnosti. Až následne bolo možné v súlade so zákonom zlúčiť spoločnosti
 • analýza  a návrh vhodných korporátnych zmien a zmluvných riešení v súvislosti s prevzatím veľkodistribúcie vozidiel od českého distribútora vozidiel na Slovensku
 • zastupovanie klienta v iniciovanom súdnom konaní o zrušení jeho účasti ako spoločníka v spoločnosti.

Dlhodobo poskytujeme poradenstvo celosvetovým a európskym skupinám, najmä pokiaľ ide o ich slovenské dcérske spoločnosti, ako aj poradenstvo významným slovenským spoločnostiam v oblasti práva obchodných spoločností, okrem iných:

 • medzinárodnému prevádzkovateľovi hypermarketov
 • európskemu výrobcovi mliečnych výrobkov
 • európskej spoločnosti podnikajúcej so železničnými vagónmi, špecializujúcej sa na nájom nákladných železničných vagónov
 • celosvetovému výrobcovi komponentov pre automobilový priemysel
 • európskemu výrobcovi oceľových drôtov a oceľových kordov
 • celosvetovo pôsobiacemu výrobcovi nákladných automobilov
 • medzinárodnej pivovarníckej korporácii
 • európskej cukrovarníckej skupine
 • slovenskému telekomunikačnému operátorovi