Riešenie sporov

Najvýznamnejšie prípady, v ktorých kancelária zastupovala svojich klientov, zahŕňajú:

 • poradenstvo a zastupovanie klienta v spore s dodávateľom pri  uplatňovaní nárokov z vadného plnenia, ktoré vyvolalo haváriu s následkom dočasného pozastavenia výroby
 • zastupovanie zamestnávateľov v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru iniciovaných bývalými zamestnancami
 • poradenstvo klientom pri analýze možnej trestnej činnosti ich manažérmi, vrátane posúdenia, či podať trestné oznámenia a uplatniť nárok na náhradu škody
 • výkon rozhodnutí zahraničných súdov a nálezov zahraničných arbitráží na slovenských súdoch
 • výkon funkcie arbitra menovaného ad hoc sporovými stranami v obchodných veciach
 • iniciovanie súdnych konaní, v ktorých súdy preskúmali zákonnosť rozhodnutí štátnych orgánov, vrátane rozhodnutí daňových úradov vydaných v správnom konaní
 • zastupovanie podnikateľov pri ochrane práv pri mimosúdnom riešení sporov,   súdnych zmierov, vrátane obrany proti simulovaným nárokom na náhradu škody
 • zastupovanie multinárodných spoločností vo veciach ochranných známok, obchodného mena a ochrany práv duševného vlastníctva
 • asistovanie klientovi pri formulovaní argumentov a pri ochrane ich práv v konaní, v ktorom klient žiadal súd o preskúmanie rozhodnutia súťažného orgánu o uložení pokuty z dôvodu údajnej dohody obmedzujúcej súťaž
 • zastupovanie slovenskej banky v rôznych sporoch, ktoré mali dopad na povinnosť štátnych orgánov odškodniť nového akcionára v rámci privatizačného procesu
 • zastupovanie hlavného telekomunikačného operátora v množstve sporov, ktorých celková hodnota žalovanej sumy presahovala ročný rozpočet Slovenskej republiky
 • poradenstvo finančnej inštitúcii vo vyhodnotení jej pozície ako navrhovateľa v medzinárodnej arbitráži
 • poradenstvo medzinárodnej advokátskej kancelárii zastupujúcej Slovenskú republiku v medzinárodnej arbitráži pred ICSID

>