Ján Šinkovic - Partner

Ján Šinkovic poskytuje klientom poradenstvo predovšetkým v oblasti sporovej agendy, no tak isto pri nadobudnutiach, prevodoch a prenájmoch nehnuteľností. Ján poskytuje vysoko odborné poradenstvo a zastupuje slovenských ako aj  zahraničných klientov v mnohých závažných súdnych sporoch pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, rozhodcovskými súdmi, tak isto pred Ústavným súdom SR, pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, a v neposlednom rade pred disciplinárnymi orgánmi, regulujúcimi činnosť rôznych právnických profesií (notárov, sudcov).

Ján absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1998. V tom istom roku sa stal členom Advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK. Po tom, ako bol v roku 2001 zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskou advokátskou komorou, sa stal asociovaným advokátom a v roku 2008 partnerom v Advokátskej kancelárii ČERNEJOVÁ & HRBEK. V roku 2016 bol zapísaný do zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory.

Ján nadobudol značné skúsenosti v oblasti sporovej agendy pri uplatňovaní rôznych nárokov na slovenských súdoch, týkajúcich sa občianskoprávnych vzťahov (napríklad práva zo zmeniek, spotrebiteľské práva, ochrana osobnosti, spory súvisiace s nehnuteľnosťami, spory medzi spoluvlastníkmi), obchodnoprávnych vzťahov (napríklad spory medzi spoločníkmi, medzi akcionármi, medzi zmluvnými stranami, nároky na náhradu škody), sporov z verejného obstarávania, a mnoho ďalších právnych vzťahov.

Ján je autorom kapitoly venovanej Slovenskej republike v publikácii Právna úprava nákladov súdneho konania platná v rôznych štátoch sveta (Lovells, 2010). V súčasnosti pôsobí ako člen pracovnej skupiny pre občianske právo v Slovenskej advokátskej komore.