Milan Hrbek - Senior partner

Milan Hrbek je zakladajúcim partnerom Advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK. Cenné skúsenosti nadobudol Milan zastupovaním klientov pri množstve transakcií a projektov, vrátane transakcií s cennými papiermi, akvizícií podnikov a spoločností, privatizácií, reštrukturalizácii dlhov spoločností a projektov týkajúcich sa nehnuteľností. Milan zastupuje klientov v oblasti mimosúdneho riešenia sporov a mediácie medzi sporovými stranami. Zároveň je vyhľadávaným odborníkom na vedenie sporov vo všetkých typoch konaní, teda v súdnych, správnych a rozhodcovských konaniach, ale aj v disciplinárnych konaniach v rámci profesných komôr. V týchto sporoch často ide o riešenie závažných právnych otázok so zásadným významom pre smerovanie aplikačnej praxe v konkrétnych právnych vzťahoch.

Milan absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1984. Po skončení štúdia pracoval na Okresnej prokuratúre Bratislava II, v roku 1991 sa stal okresným prokurátorom pre okres Bratislava II. V roku 1992 začal vykonávať súkromnú prax ako zakladajúci partner advokátskej kancelárie, ktorá od roku 1997 pôsobí pod menom ČERNEJOVÁ & HRBEK.

Počas roku 2006 bol Milan členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Jedno volebné obdobie (2004 – 2007) bol členom disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a v roku 2010 bol zvolený do disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory a menovaný za predsedu disciplinárneho senátu.

Milan si postupne získal a upevnil reputáciu ako procesný právnik, ktorý zastupuje klientov pri zložitých a závažných sporoch. O dôvere klientov v jeho schopnosti pri riešení sporov svedčia aj jeho výnimočné hodnotenia nezávislými hodnotiteľmi v medzinárodných publikáciách.