Peter Stavrovský - Senior partner

Peter Stavrovský poskytuje poradenstvo klientom predovšetkým v oblasti nadobúdania, prevodu a nájmu nehnuteľností, viedol viacero významných greenfield a brownfield projektov výstavby a rozširovania výrobných, logistických a servisno-administratívnych centier, tiež viedol viacero projektov akvizícií slovenských spoločností investormi. Peter sa intenzívne zaoberá tiež právom duševného vlastníctva, klientom poskytuje pravidelne poradenstvo v oblasti autorského práva, práva IT či ochranných známok, vrátane registrácie a ochrany ochranných známok, a zastupuje klientov aj v oblasti nekalosúťažného konania a v sporoch v tejto oblasti. Peter tiež radí klientom pri vyhodnocovaní ich zmluvných ujednaní ako dohôd potenciálne obmedzujúcich súťaž a zastupuje klientov v konaniach pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v tejto oblasti súťažného práva.

Peter absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1983. V období rokov 1983 až 1986 pracoval na Okresnom súde v Bratislave ako súdny čakateľ, neskôr ako sudca. V rokoch 1987 až 1995 pracoval ako právny špecialista na Právnom inštitúte Ministerstva spravodlivosti, od roku 1993 bol riaditeľom úseku právnych informácií. V rokoch 1995 až 1997 pôsobil na Inštitúte pre aproximáciu práva pri Úrade vlády Slovenskej republiky ako zástupca riaditeľa a neskôr ako riaditeľ. V roku 1997 sa stal členom Advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK.

Peter je dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Justičná revue a publikoval množstvo článkov v tomto odbornom časopise. Peter je aj spoluautorom kapitoly venovanej Slovenskej republike v publikácii World Trademark ReviewAnti-counterfeiting 2010 (Globe Business Publishing Ltd., 2010). V publikácii World Trademark Revue je dlhoročne hodnotený ako odporúčaný odborník v Slovenskej republike pre oblasť práva duševného vlastníctva a ochranných známok.