Akvizície a fúzie

Zastupujeme klientov na strane kupujúcich aj predávajúcich pri nadobudnutí podnikov, častí podnikov, majetku a celých spoločností, pôsobiacich v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Poradenstvo v tejto oblasti zahŕňa internú právnu previerku na strane predávajúceho alebo právnu previerku nadobúdanej spoločnosti či majetku kupujúcim (due diligence), prípravu štruktúry transakcie, vypracovanie transakčných dokumentov a rokovanie o ich podmienkach s protistranou. Do tejto oblasti možno zaradiť aj prípravu verejnej ponuky na kúpu akcií alebo úpravu pomerov spoločníkov na čas po transakcii. Dôsledkom začlenenia novej spoločnosti do skupiny môžu byť skupinové reštrukturalizácie, premeny právnej formy, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností. Na poradenstvo v tejto oblasti nadväzuje zastupovanie investora pri oznámení koncentrácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky.