Regulované oblasti

Niektoré odvetvia priemyslu a služieb sú výrazne regulované štátom, prostredníctvom zákonov a podzákonných noriem. Podnikanie v týchto oblastiach vyžaduje splnenie a následné dodržiavanie množstva zákonom stanovených podmienok, poskytovanie pravidelných správ a starostlivú kontrolu dodržiavania štandardov. Poskytujeme právne poradenstvo našim klientom v regulovaných odvetviach v povoľovacích a správnych konaniach, ako aj pri príprave interných pravidiel na zabezpečenie súladu so slovenskými právnymi predpismi.