Riešenie sporov

Dôležitou oblasťou našej práce je zastupovanie klientov v rôznych typoch sporov. Zastupujeme celý rad významných klientov pri mediácii a mimosúdnom riešení sporov, ale tiež v súdnych, arbitrážnych, správnych a iných konaniach, keď mimosúdne pokusy o riešenie sporu neboli úspešné. Nadobudli sme množstvo skúseností so zastupovaním klientov v sporoch na všetkých stupňoch súdov, v konaniach pred rôznymi správnymi orgánmi, vrátane preskúmania zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, ako aj v disciplinárnych konaniach v rámci profesných komôr. Sporové veci, v ktorých advokáti našej kancelárie  klientov zastupujú, zahŕňajú prípady od občianskoprávnych sporov alebo vymáhania významnejších pohľadávok až po zložité preukazovanie existencie právnych vzťahov a ochranu záujmov klientov v komplikovane konštruovaných právnych vzťahoch. Zastupujeme klientov v sporoch o ochranu osobnosti a máme bohaté skúsenosti s obhajobou obvinených a zastupovaním poškodených v náročných prípadoch ekonomickej trestnej činnosti.