Súťažné právo

Oblasť súťažného práva zahŕňa poradenstvo a zastupovanie klientov pri oznamovaní koncentrácií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v prípade nadobudnutia podnikov či spoločností alebo založenia spoločného podniku, ako aj zastupovanie klientov v iných konaniach, napríklad v konaní o možných dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž či zneužívaní dominantného postavenia podnikateľom. Poskytujeme poradenstvo klientom pri posudzovaní ich aktivít ako možných dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž alebo zneužívania dominantného postavenia a zastupujeme klientov v konaniach týkajúcich sa tejto problematiky, vrátane zastupovania klientov, ktorí žiadajú o imunitu v rámci leniency programme (program zhovievavosti. Radíme klientom tiež pri zohľadnení súťažných aspektov v ich distribučných schémach a rámcových zmluvách. V neposlednom rade asistujeme pri príprave a realizácii pravidiel na dodržiavanie súťažného práva a organizujeme školenia a semináre pre našich klientov a ich manažérov.