Náš team

Alena Černejová vedie projekty v oblasti akvizícií a predajov podnikov a spoločností. Ako vedúca tímu poskytovala poradenstvo zahraničným investorom pri vstupe na slovenský trh v súvislosti s množstvom projektov a transakcií, vrátane akvizícií podnikov a spoločností, privatizácií, reštrukturalizácií spoločností a skupín, významných greenfield projektov, ako aj projektov nadobudnutia a správy nehnuteľností. Alena poskytuje poradenstvo a zastupuje klientov v súvislosti s oznamovaním koncentrácií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky a v iných konaniach pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. (viac…)

nothing found.

Peter Stavrovský poskytuje poradenstvo klientom predovšetkým v oblasti nadobúdania, prevodu a nájmu nehnuteľností, viedol viacero významných greenfield a brownfield projektov výstavby a rozširovania výrobných, logistických a servisno-administratívnych centier, tiež viedol viacero projektov akvizícií slovenských spoločností investormi. Peter sa intenzívne zaoberá tiež právom duševného vlastníctva, klientom poskytuje pravidelne poradenstvo v oblasti autorského práva, práva IT či ochranných známok, vrátane registrácie a ochrany ochranných známok, a zastupuje klientov aj v oblasti nekalosúťažného konania a v sporoch v tejto oblasti. Peter tiež radí klientom pri vyhodnocovaní ich zmluvných ujednaní ako dohôd potenciálne obmedzujúcich súťaž a zastupuje klientov v konaniach pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v tejto oblasti súťažného práva. (viac…)

Ján Šinkovic poskytuje klientom poradenstvo predovšetkým v oblasti sporovej agendy, no tak isto pri nadobudnutiach, prevodoch a prenájmoch nehnuteľností. Ján poskytuje vysoko odborné poradenstvo a zastupuje slovenských ako aj  zahraničných klientov v mnohých závažných súdnych sporoch pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, rozhodcovskými súdmi, tak isto pred Ústavným súdom SR, pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, a v neposlednom rade pred disciplinárnymi orgánmi, regulujúcimi činnosť rôznych právnických profesií (notárov, sudcov). (viac…)

Jana Bezeková poskytuje klientom každodenné poradenstvo najmä v oblasti obchodného a pracovného práva. Ako členka tímu sa podieľala na viacerých projektoch a transakciách, vrátane právnych previerok, akvizícií a fúzií spoločností a nájmu nehnuteľností. Venuje sa tiež právnemu poradenstvu v oblasti reklamy, ochrany osobných údajov a ochrany spotrebiteľa. (viac…)

Tatiana Kapitulčínová poskytuje klientom každodenné poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a pracovného práva. Tatiana sa zároveň venuje právu duševného vlastníctva, poskytuje klientom pravidelné poradenstvo tejto v oblasti vrátane registrácie a ochrany ochranných známok a tiež nekalej súťaže a sporoch týkajúcich sa tejto oblasti. Okrem toho sa Tatiana aktívne venuje aj sporovej agende a pravidelne zastupuje klientov v rôznych občianskoprávnych a obchodnoprávnych súdnych sporoch. (viac…)

Tomáš Zahradnik poskytuje klientom právne poradenstvo primárne v oblasti obchodného a civilného práva, venuje sa však aj trestno-právnej problematike. Zastupuje klientov v občianskoprávnych a obchodnoprávnych súdnych sporoch. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2016 a od roku 2017 pôsobí v Advokátskej kancelárii ČERNEJOVÁ & HRBEK, aktuálne ako asociovaný advokát.