Náš team

Alena Černejová vedie projekty v oblasti akvizícií a predajov podnikov a spoločností. Ako vedúca tímu poskytovala poradenstvo zahraničným investorom pri vstupe na slovenský trh v súvislosti s množstvom projektov a transakcií, vrátane akvizícií podnikov a spoločností, privatizácií, reštrukturalizácií spoločností a skupín, významných greenfield projektov, ako aj projektov nadobudnutia a správy nehnuteľností. Alena bola od roku 1991 jedným z prvých slovenských odborníkov v oblasti úpravy súťažného práva a tejto oblasti sa aj dnes venuje. Poskytuje poradenstvo a zastupuje klientov v súvislosti s oznamovaním koncentrácií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky a v iných konaniach pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. (viac…)

Milan Hrbek je zakladajúcim partnerom Advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK. Cenné skúsenosti nadobudol Milan zastupovaním klientov pri množstve transakcií a projektov, vrátane transakcií s cennými papiermi, akvizícií podnikov a spoločností, privatizácií, reštrukturalizácii dlhov spoločností a projektov týkajúcich sa nehnuteľností. Milan zastupuje klientov v oblasti mimosúdneho riešenia sporov a mediácie medzi sporovými stranami. Zároveň je vyhľadávaným odborníkom na vedenie sporov vo všetkých typoch konaní, teda v súdnych, správnych a rozhodcovských konaniach, ale aj v disciplinárnych konaniach v rámci profesných komôr. V týchto sporoch často ide o riešenie závažných právnych otázok so zásadným významom pre smerovanie aplikačnej praxe v konkrétnych právnych vzťahoch. (viac…)

Peter Stavrovský poskytuje poradenstvo klientom predovšetkým v oblasti nadobúdania, prevodu a nájmu nehnuteľností, viedol viacero významných greenfield a brownfield projektov výstavby a rozširovania výrobných, logistických a servisno-administratívnych centier, tiež viedol viacero projektov akvizícií slovenských spoločností investormi. Peter sa intenzívne zaoberá tiež právom duševného vlastníctva, klientom poskytuje pravidelne poradenstvo v oblasti autorského práva, práva IT či ochranných známok, vrátane registrácie a ochrany ochranných známok, a zastupuje klientov aj v oblasti nekalosúťažného konania a v sporoch v tejto oblasti. Peter tiež radí klientom pri vyhodnocovaní ich zmluvných ujednaní ako dohôd potenciálne obmedzujúcich súťaž a zastupuje klientov v konaniach pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v tejto oblasti súťažného práva. (viac…)

Ján Šinkovic poskytuje klientom poradenstvo predovšetkým v oblasti sporovej agendy, no tak isto pri nadobudnutiach, prevodoch a prenájmoch nehnuteľností. Ján poskytuje vysoko odborné poradenstvo a zastupuje slovenských ako aj  zahraničných klientov v mnohých závažných súdnych sporoch pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky (okresnými, krajskými i Najvyšším súdom SR), rozhodcovskými súdmi (najmä pred Rozhodcovským súdom SOPK), tak isto pred Ústavným súdom SR, správnymi orgánmi (najmä SOI, ÚVO, stavebné úrady, katastrálne úrady), pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, a v neposlednom rade pred disciplinárnymi orgánmi, regulujúcimi činnosť rôznych právnických profesií (notárov, sudcov). (viac…)

Jana Bezeková poskytuje klientom každodenné poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva so zameraním na právo obchodných spoločností. Ako členka tímu sa podieľala na viacerých projektoch a transakciách, vrátane právnych previerok, akvizícií a fúzií spoločností a nájmu nehnuteľností. Venuje sa tiež právnemu poradenstvu v oblasti ochranných známok, reklamy, ochrany osobných údajov a ochrany spotrebiteľa. (viac…)

Juraj Dziak poskytuje klientom poradenstvo najmä v oblasti obchodného a civilného práva a práva obchodných spoločností. Okrem toho Juraj aktívne zastupuje klientov v občianskoprávnych a obchodnoprávnych súdnych sporoch. Podieľal sa ako člen tímu aj na viacerých projektoch. (viac…)

Tatiana Kapitulčínová poskytuje klientom poradenstvo najmä v oblasti obchodného a civilného práva a práva obchodných spoločností. Okrem toho Tatiana zastupuje klientov v občianskoprávnych a obchodnoprávnych súdnych sporoch. Tatiana absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia Tatiana praxovala štyri roky v advokátskych kanceláriách ako právna asistentka a v roku 2017 nastúpila do advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK (viac…)

Tomáš Zahradnik poskytuje klientom právne poradenstvo primárne v oblasti obchodného a civilného práva, venuje sa však aj trestno-právnej problematike. Zastupuje klientov v občianskoprávnych a obchodnoprávnych súdnych sporoch. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2016 a od roku 2017 pôsobí v Advokátskej kancelárii ČERNEJOVÁ & HRBEK ako advokátsky koncipient. (viac…)

Jana Vincze je vedúcou kancelárie a koordinuje všetky administratívne funkcie kancelárie. Má na starosti riešenie všetkých otázok týkajúcich sa chodu kancelárie a je miestom prvého kontaktu pre poskytovanie informácií o našej advokátskej kancelárii. Jana nastúpila do Advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK na pozíciu advokátskej tajomníčky po ukončení obchodnej akadémie v roku 1997. Postupne pracovala na všetkých administratívnych postoch v kancelárii a od roku 2001 je vedúcou kancelárie (viac…)