27. apríla 2018

Nová povinnosť právnických osôb zaregistrovať konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, novelizoval aj zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri. S účinnosťou od 1.11.2018 budú všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri , ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na ktorého sa vzťahujú požiadavky…

Čítať ďalej...

27. apríla 2018

Nové mzdové zvýhodnenia za prácu cez víkend, cez sviatok a za nočnú prácu

Novela Zákonníka práce, uskutočnená zákonom č. 63/2018 Z.z. , prijatým dňa 14. februára 2018. Hlavným zámerom novely zákona je zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu (nové ustanovenie § 122a), v nedeľu (nové ustanovenie § 122b) a zvýšenie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu (zmena ustanovenia § 123) a za prácu vo sviatok (zmena ustanovenia §122). Čo sa týka práce v sobotu a v nedeľu, zamestnancovi patrí • za každú hodinu…

Čítať ďalej...

27. apríla 2018

Novela zákona o službách zamestnanosti o zamestnávaní zamestnancov z tretích krajín

Zákon č. 64/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti má okrem iného za cieľ zjednodušiť proces zamestnávania zamestnancov z tretích krajín, teda z krajín mimo EÚ. Zdá sa však, že procedúra k zamestnaniu zamestnancov z tretích krajín zostáva takmer nezmenená (prechodný pobyt na Slovensku za účelom zamestnania , pracovná zmluva alebo prísľub zamestnania, doklady o vzdelaní a pod.). Benefit pre slovenského zamestnávateľa je…

Čítať ďalej...

13. marca 2018

Implementácia GDPR v praxi

Dňa 25.5.2018 nadobudne účinnosť Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, odtiaľ skratka „GDPR“), ktoré zjednocuje pravidlá ochrany osobných údajov v celej Európskej únii. K tomuto dátumu už musí mať každý prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ zosúladené svoje postupy pri spracúvaní osobných údajov s GDPR. Pokuty za porušenie GDPR sú veľmi vysoké – až do výšky 20 mil. EUR alebo 4% celkového svetového ročného obratu. GDPR sa týka každej spoločnosti, podnikateľa a…

Čítať ďalej...

13. marca 2018

Nové obmedzenia pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti

Posledná novela Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z.z. prináša viaceré nové povinnosti a obmedzenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti. Cieľom týchto ustanovení (účinných od 1.1.2018) je zlepšenie ochrany práv veriteľov a spoločníkov spoločností zúčastnených na zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Novela stanovuje všeobecné podmienky, ktoré musí spoločnosť spĺňať, aby sa mohla zúčastniť zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia. Takáto spoločnosť by mala byť v dobrej kondícii, aby sa zabezpečil hospodársky cieľ transakcie, a to prechod imania a následné…

Čítať ďalej...

4. januára 2018

Ústavný súd SR: Zamestnávateľ môže udeliť plnú moc aj inej osobe ako svojmu zamestnancovi

Zamestnávateľ môže udeliť plnú moc aj inej osobe ako svojmu zamestnancovi – v zmysle nálezu Ústavného súdu SR z 31. augusta 2017, sp. zn. I. ÚS 155/2017, ustanovenie § 9 Zákonníka práce nepredstavuje komplexnú právnu úpravu upravujúcu konanie za zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže udeliť plnú moc aj inej osobe ako svojmu zamestnancovi. V zmysle odôvodnenia nálezu ústavného súdu poverenie podľa § 9 Zákonníka práce sa viaže iba na osobu zamestnanca zamestnávateľa,…

Čítať ďalej...

19. júla 2016

Elektronická schránka

Dňa 1. novembra 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej ako „Zákon“). Zákon vymedzuje základy elektronizácie verejnej správy a zavádza elektronizáciu služieb. Jeho cieľom je dosiahnuť úplnú elektronizáciu výkonu verejnej moci a to takým spôsobom, aby nebol potrebný osobný alebo listinný kontakt. Zákon umožňuje, aby každé úradné podanie (oznámenie, rozhodnutie, návrh), ale aj…

Čítať ďalej...

8. júla 2016

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“). Zákon upravuje trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb, druhy trestov a osobitosti procesu ukladania trestov právnickým osobám. Trestnoprávnu zodpovednosť budú niesť všetky právnické osoby bez ohľadu na ich právnu formu alebo sféru, v ktorej pôsobia, ak Zákon nestanoví inak. Zákon takisto mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení…

Čítať ďalej...

10. júna 2016

Vysielanie zamestnanca

Dňa 18.6.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Zákon okrem zavedenia nových povinností pre zamestnávateľov mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce („ZP“). Zákon transponoval Smernicu č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Povinnosť jej transpozície majú všetky členské štáty, preto pravidlá právnej úpravy ohľadne danej problematiky…

Čítať ďalej...

10. júna 2015

Zníženie administratívnej záťaže pri zakladaní spoločností

S účinnosťou od 01.01.2016 sa z § 60 Obchodného zákonníka, upravujúceho správu vkladu pred vznikom spoločnosti, vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke, a ktorý upravuje i nakladanie s takými prostriedkami na účte. Výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí sa už teda nebude prikladať k návrhu na zápis do obchodného registra. Ide…

Čítať ďalej...