Právne oznámenia

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu

ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51429/B, IČO: 36 857 513, IČ pre DPH: SK 2022566546. Kontaktné údaje spoločnosti sú uvedené v časti Kontakt.

ČERNEJOVÁ & HRBEK je advokátska kancelária, ktorá poskytuje právnu pomoc a právne poradenstvo („právne služby“). Oprávnenie kancelárie na poskytovanie právnych služieb vzniklo jej zápisom do zoznamu vedeného Slovenskou advokátskou komorou s účinnosťou od 3. apríla 2008. Partneri kancelárie sú licencovaní slovenskí advokáti zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

ČERNEJOVÁ & HRBEK poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej advokátskej komory. Zmluvy o poskytovaní právnych služieb medzi kanceláriou a klientmi sa spravujú slovenským právom a prípadné spory podliehajú jurisdikcii slovenských súdov, ak z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak alebo ak s klientom nie je dohodnuté inak.

ČERNEJOVÁ & HRBEK poskytuje právne služby za odmenu, ktorej výška a forma je dohodnutá s klientom pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

ČERNEJOVÁ & HRBEK zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov. Kancelária je pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokácie poistená u poisťovateľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, Slovenská republika. Celkový limit poistného plnenia je 10.500.000 EUR na všetky poistné udalosti vzniknuté v priebehu poistného obdobia. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva EÚ a na škodové udalosti vzniknuté na území SR a na území členského štátu EÚ a o ktorých rozhodujú súdy so sídlom v SR alebo súd na území členského štátu EÚ.    

ČERNEJOVÁ & HRBEK sa zaväzuje poskytovať svojim klientom kvalitné právne služby. Ak nie ste so službami našej kancelárie spokojní, za účelom podania sťažnosti alebo reklamácie kontaktujte prosím partnera našej kancelárie.

Ďalšie informácie o službách, ktoré poskytuje naša kancelária, môžete získať v mieste jej sídla.

Obsah webovej stránky

Informácie na tejto webovej stránke sú poskytované iba pre všeobecné informačné účely a nezakladajú právne ani akékoľvek iné odborné poradenstvo. Neodporúčame, aby ste tieto informácie považovali za náhradu za odbornú radu na konkrétny právny problém alebo sa na ne v takom duchu spoliehali. ČERNEJOVÁ & HRBEK nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť z dôvodu využitia alebo spoliehania sa na informácie uvedené na tejto webovej stránke. Ak potrebujete odbornú radu ohľadom konkrétneho právneho problému, kontaktujte prosím právnika uvedeného v časti Náš team

Informácie a dokumenty uvedené na tejto webovej stránke sa snažíme pravidelne aktualizovať, v žiadnom prípade však neručíme za to, že sú stále platné a správne. Vyhradzujeme si právo meniť a dopĺňať obsah webovej stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Táto webová stránka obsahuje informácie na kontaktovanie právnikov našej kancelárie elektronickou poštou. Upozorňujeme, že samotné kontaktovanie právnika e-mailom ešte nezakladá zmluvný vzťah medzi našou kanceláriou a klientom. Ak máte záujem stať sa klientom Advokátskej kancelárie ČERNEJOVÁ & HRBEK, kontaktujte prosím právnika uvedeného v časti Náš team a dohodnite sa na podmienkach poskytovania právnych služieb.

Autorské právo

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom, ktoré patrí Advokátskej kancelárii ČERNEJOVÁ & HRBEK.

Informácie a dokumenty uvedené na tejto webovej stránke môžete kopírovať, tlačiť a sťahovať iba na súkromné, neobchodné a informačné účely.

Pokiaľ príslušný právny predpis výslovne neurčuje inak, kopírovanie, prenos a akékoľvek iné využitie obsahu tejto webovej stránky na obchodné účely, či už priamo alebo cez hypertextový odkaz, je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu ČERNEJOVÁ & HRBEK. Za účelom získania súhlasu na kopírovanie niektorej časti tejto webovej stránky kontaktujte prosím partnera kancelárie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek od vás vyžiadať odstránenie akéhokoľvek odkazu na našu webovú stránku.